Uchwała nr XII/131/11Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 listopada 2011w sprawie przyjęcia Program Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rokNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr XII/131/11
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie przyjęcia Program Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.
 
Przyjmuje się Program Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2.
 
Na realizację Programu, o którym mowa w §1, zaplanowano środki finansowe w budżecie Powiatu Braniewskiego na 2012 roku w kwocie: 1.290.266 zł.
 
§3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku.


do pobrania:

Program Współpracy na 2012 rok (265kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (20 stycznia 2012, 11:04:04)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (20 stycznia 2012, 11:05:44)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1446