Uchwała nr II/19/10Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 16 grudnia 2010w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Braniewskiego na 2011 rokNa podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii: burmistrzów i wójtów gmin z terenu Powiatu Braniewskiego oraz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Gdańsku Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr II/19/10
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 16 grudnia 2010


w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Braniewskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii: burmistrzów i wójtów gmin z terenu Powiatu Braniewskiego oraz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Gdańsku Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. 
 
Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Braniewskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
  
§2. 
  
 1. Ustala się grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 2. Ustala się czas trwania dyżuru: 

  1. dyżury pełnione są w cyklu jednodniowym: 
   a) od godz. 20:00 do godz. 8:00 dnia następnego w dniach od poniedziałku do piątku włącznie, 
   b) w niedziele i dni świąteczne: od godz. 08:00 do 08:00 dnia następnego, 
   c) od godz. 15:00 w sobotę do godz. 8:00 w niedzielę z wyjątkiem apteki "Dyżurnej" w Braniewie, 
   d) apteka "Dyżurna" w Braniewie w sobotę od godz. 14:00 do niedzieli do godz. 8:00. 

 3. Zobowiązuje się właścicieli apteki do umieszczenia w swojej siedzibie, w miejscu widocznym dla klienta informacji o godzinach pracy danej apteki oraz o dyżurach w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. 

 4. Apteka zobowiązana do pełnienia dyżuru w szczególnie uzasadnionych przypadku niemożności jego pełnienia w wyznaczonym terminie zapewnia zastępstwo we własnym zakresie, a o tym fakcie informuje pisemnie Starostę Braniewskiego. 
  
§3. 
  
Traci moc uchwała Nr XLVIII/269/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 września 2010  roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Braniewskiego. 
  
§4. 
  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 


do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/19/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 16 grudnia 2010r. - Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Braniewskiego na 2011 rok (46kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/19/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 16 grudnia 2010r. - Grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta Braniewo na 201 (109kB) pdf


uchwała traci moc w związku z podjęciem Uchwały Nr XVI/156/12
Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 13 marca 2012 roku
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Nr 1, poz. 15 z dnia 2011-01-05

metryczka


Opublikował: Mirosław Wolak (24 grudnia 2010, 09:10:46)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (30 sierpnia 2013, 10:20:16)
Zmieniono: uchwała straciła moc

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2222