Uchwała nr X/84/15Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 20 listopada 2015w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w BraniewieNa podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr X/84/15
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 20 listopada 2015


w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1. 
 1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie, zwana dalej Radą, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, utworzonym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.), zwanych dalej organizacjami.
     
 2. Do zadań Rady, poza zadaniami wskazanymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, należy:
  1) współpraca przy przygotowaniu projektu Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego
     z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
     publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
     publicznego i o wolontariacie;
  2) opiniowanie sprawozdań z realizacji Programu Współpracy;
  3) zgłaszanie kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację
      zadań publicznych w sferze pożytku publicznego;
  4) przedstawianie i opiniowanie propozycji standaryzacji zadań publicznych;
  5) stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy Powiatem Braniewskim
      a organizacjami pozarządowymi;
  6) podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć Powiatu Braniewskiego
      i organizacji pozarządowych;
  7) podejmowanie innych działań i inicjatyw wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących
      współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi;
  8) podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na zmiany ustawodawcze;
  9) delegowanie swoich przedstawicieli do prac w zespołach przygotowujących akty prawa
      miejscowego z zakresu pożytku publicznego. 
§2. 
 
Czas trwania kadencji Rady określa ustawa.
 
§3. 
 1. Rada składa się z dwunastu członków, w tym:
  1) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Braniewskiego, przez nią wskazanych;
  2) czterech przedstawicieli Zarządu Powiatu Braniewskiego, przez niego wskazanych;
  3) sześciu wybranych przedstawicieli organizacji prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Braniewskiego, w tym dwóch przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego. 

 2. Imienny skład Rady określa Zarząd Powiatu Braniewskiego w uchwale powołującej Radę. 
§4. 
 
Wyboru do składu Rady pozostałych czterech przedstawicieli organizacji, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 3 dokonuje się w sposób następujący: 
 
1) ogłoszenie o wyborach do Rady zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
    internetowej urzędu www.powiat-braniewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
    w Braniewie;
2) w ogłoszeniu określa się termin zgłaszania kandydatów na członków Rady, termin publikacji listy
    zgłoszonych kandydatów na stronie internetowej urzędu www.powiat-braniewo.pl oraz termin               zebrania wyborczego;
3) termin zgłaszania kandydatów na członków Rady nie może być krótszy niż 14 dni od dnia 
    opublikowania ogłoszenia;
4) każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady;
5) zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje poprzez przesłanie na adres Starostwa Powiatowego
    w Braniewie, Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
    Powiatu, karty zgłoszenia kandydata do Rady. Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi załącznik
    nr 1 do niniejszej uchwały;
6) zgłoszenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
    organizacji;
7) do zgłoszenia kandydata należy dołączyć rekomendacje co najmniej dwóch organizacji innych niż
    organizacja zgłaszająca;
8) w przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż 4 kandydatów, Starosta Braniewski może
    przedłużyć nabór, lub zobowiązać Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego do
    wskazania kandydatów niebędących członkami Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu
    Braniewskiego;
9) lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zostanie opublikowana na stronie internetowej urzędu
    www.powiat-braniewo.pl niezwłocznie po jej zamknięciu. Osoby zgłoszone po terminie oraz gdy ich
     zgłoszenia nie zostały podpisane przez osoby umocowane nie zostaną ujęte na liście;
10) wyboru przedstawicieli organizacji do składu Rady spośród zgłoszonych kandydatów dokonują
      upoważnieni delegaci, przy czym:
      a) każda organizacja może zgłosić jednego delegata do oddania głosu w jej imieniu,
      b) delegatem może być członek zarządu organizacji lub każda inna osoba upoważniona przez      
          zarząd organizacji, w tym zgłoszony kandydat do składu Rady,
 
11) wybór do Rady następuje w głosowaniu tajnym wg następującego schematu:
     a) prezentacja kandydatów,
     b) rozdanie uprawnionym do głosowania kart głosowania,
     c) oddanie głosu poprzez zaznaczenie nazwisk nie więcej jak czterech osób na karcie głosowania,
     d) wrzucenie głosów do urny,
     e) przeliczenie kart głosowania, a następnie liczenie głosów, za głos ważny oddany uznaje się ten,
         na którym zaznaczono nazwiska nie więcej jak czterech osób,
     f) czynności opisanych w lit. b) i e) dokonuje Komisja Skrutacyjna powołana na spotkaniu
        wyborczym.
 
12) z przeprowadzonych wyborów sporządzana jest lista przedstawicieli organizacji do składu Rady oraz
      lista rezerwowa, obejmująca osoby, które w głosowaniu uzyskały piąte i następne miejsce,
13) w przypadku, jeżeli nie będzie można ustalić składu Rady z powodu równej ilości otrzymanych
     głosów przeprowadza się wybory dodatkowe,
14) za organizację i przeprowadzenie spotkania wyborczego odpowiedzialna jest Rada Organizacji
     Pozarządowych Powiatu Braniewskiego we współpracy z Zarządem Powiatu w Braniewie.
 
§5. 
 1. Rada obraduje na posiedzeniach. 
 2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Starosta Braniewski lub upoważniona przez niego osoba, do czasu wyboru współprzewodniczących Rady. 
 3. Pracami Rady kieruje dwóch współprzewodniczących, z których jeden reprezentuje stronę organizacji pozarządowych. 
 4. Wyboru współprzewodniczących oraz Sekretarza Rady dokonuje się na pierwszym posiedzeniu Rady spośród członków Rady zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. Współprzewodniczący oraz Sekretarz Rady wybierani są na okres kadencji Rady.

 5. Do zadań współprzewodniczących Rady należy, w szczególności:
  1) reprezentowanie Rady,
  2) przewodniczenie posiedzeniom Rady - na zmianę,
  3) przygotowywania programu działania i harmonogramu prac Rady,
  4) występowanie do organów Powiatu oraz innych podmiotów z wnioskami o podjęcie
      określonych działań związanych z działalnością pożytku publicznego – jednoosobowo
      lub łącznie. 

 6. Kolejne posiedzenie Rady zwołuje współprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady. 
 7. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 
 8. Na wniosek współprzewodniczących w posiedzeniach Rady mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym. 
 9. Posiedzenia Rady mają charakter otwarty. 
§6. 
 1. Pracami Rady kierują współprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu współprzewodniczących członkowie Rady wybierają zwykłą większością głosów przewodniczącego obrad na czas posiedzenia Rady, spośród obecnych na posiedzeniu. 
 2. Radę, we wszystkich sprawach dotyczących jej funkcjonowania, reprezentują współprzewodniczący, bądź inny członek Rady wskazany przez współprzewodniczących. 
 3. Dokumentację Rady prowadzi Sekretarz Rady, który z każdego posiedzenia sporządza protokół, do którego dołącza listę obecności. 
 4. W przypadku nieobecności sekretarza protokół sporządza wyznaczony przez prowadzącego posiedzenie członek Rady. 
 5. Zawiadomienie o terminach posiedzeń oraz porządku obrad Rady dokonuje się w formie zadeklarowanej przez członków Rady.  
§7. 
 1. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał i opinii zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 
 2. Rada przyjmuje jako możliwy tryb konsultacji i zbierania opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 3. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu. Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 
§8. 
 1. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady, Zarząd Powiatu Braniewskiego powołuje w jego miejsce inną osobę, przy czym jeżeli wakat dotyczy:
  1) przedstawiciela organów Powiatu Braniewskiego, skład uzupełnia się o osobę wskazaną
      odpowiednio przez Radę Powiatu Braniewskiego lub Zarząd Powiatu Braniewskiego,
  2) przedstawiciela organizacji, skład uzupełnia się z listy rezerwowej wg kolejności. 

 2. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady w okresie trzech miesięcy przez upływem kadencji Rady nie uzupełnia się jej składu. 

 3. Zarząd Powiatu Braniewskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:
  1) na jego wniosek,
  2) na wniosek przedstawicieli podmiotu, o którym mowa w art. 41f pkt 1 albo pkt 2 albo pkt 3
     Ustawy o działalności pożytku publicznego, jedynie w odniesieniu do członka reprezentującego
     ten podmiot,
  3) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione
     z winy umyślnej,
  4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby
     stwierdzonej orzeczeniem lekarskim,
  5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady. 
§9. 
 
Praca członków w Radzie ma charakter społeczny.
 
§10. 
 
Obsługę administracyjną i biurową Rady zapewni Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie. 
 
§11. 
 
Procedura wyłonienia członków Rady kolejnej kadencji rozpoczyna się w terminie nie krótszym niż 30 dni przed końcem kadencji Rady. 
 
§12. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§13. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 


do pobrania:

 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
poz. 5109 z dnia 2015-12-21

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (30 listopada 2015, 14:31:45)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (21 grudnia 2015, 13:10:02)
Zmieniono: dodano informację o publikacji w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 515