Uchwała nr XI/91/15Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 10 grudnia 2015w sprawie zmian budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2015Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) a także art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/91/15
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 10 grudnia 2015


w sprawie zmian budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) a także art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1. 
 
Zwiększa się dochody budżetu powiatu  o kwotę 14.769 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 54.680.156,37 zł z tego: 

- dochody bieżące w wysokości 45.512.130,37 zł,
- dochody majątkowe w wysokości  9.168.026,00 zł.
 
§2. 
 1. Zwiększa się się wydatki budżetu powiatu o kwotę 14.769 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
  Wydatki po zmianach wynoszą  57.371.872,37 zł. 

 2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
  1) wydatki bieżące kwotę 44.054.508,37 zł,  w tym w szczególności na:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.407.347,75 zł,
      b) realizację zadań statutowych –   12.451.194,62  zł,
      c) dotacje na zadania bieżące  - 1.826.914,00 zł,
      d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.249.822,00 zł,
      e) wydatki na obsługę długu powiatu – 298.000,00 zł,
      f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
         strukturalnych i Funduszy Spójności –  821.230,00 zł,

  2) wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości  13.317.364  zł, w tym w szczególności na:
     a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2015 rok – 13.259.214,00 zł, zgodnie
         z załącznikiem Nr 2 i 4,
     b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
        strukturalnych i Funduszy Spójności – 9.495.531,00 zł. 

 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 10.316.761,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5. 
§3. 
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi  ustawami po zmianach wynoszą 7.180.903,37  zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 
§4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 


do pobrania:

 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
poz. 5016 z dnia 2015-12-15

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 grudnia 2015, 13:35:08)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (21 grudnia 2015, 12:01:11)
Zmieniono: dodano informację o publikacji w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 321