Uchwała nr XII/95/15Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 22 grudnia 2015w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2016Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. .258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/95/15
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 22 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. .258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1. 

Dochody budżetu powiatu w wysokości 47.789.302 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 
 
      - dochody bieżące w wysokości 44.748.281 zł,
      - dochody majątkowe w wysokości 3.041.021 zł.
 
§2. 
 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 48.582.493 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 43.261.626 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 5.320.867 zł. 

 2. Wydatki inwestycyjne  w 2016 roku w wysokości  5.280.867 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 3. 
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości  1.700.275  zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
   
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami
     stanowią załącznik nr 5.
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu  
    terytorialnego, stanowią załącznik nr 6. 
§3. 

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 793.191 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 793.191 zł.                                                  

§4.
 
Przychody budżetu w wysokości 2.658.747 zł, rozchody w wysokości 1.865.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§5. 

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na: 
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł, 
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 793.191 zł, 
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów w kwocie 1.865.556 zł. 
§6. 

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1232 ze zm.):
 
1) dochody w wysokości 55.000 zł,
2) wydatki w wysokości 55.000 zł.
§7. 

Ustala się dochody  i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.):
 
1) dochody w wysokości 210.000 zł,
2) wydatki w wysokości 210.000 zł.

§8. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8. 
 
§9. 
 1. Rezerwa ogólna wynosi 210.000 zł. 
 2. Rezerwa celowa wynosi 90.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu  zarządzania kryzysowego. 
§10. 
 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów  zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

  1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,  
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów. 

 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

  a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o  finansach
      publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:
      - do przeniesień  wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i  
        rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na
        wynagrodzenia ze stosunku pracy,  
      - do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach
        wydatków  między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w  ramach środków  
        przeznaczonych na inwestycje w obrębie tego samego działu , z wyłączeniem  prawa
        odejmowania  nowych zadań  inwestycyjnych  i likwidacji zadań już istniejących.

   b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
     następnych  jest niezbędna dla  zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok budżetowy,

   c)  przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania
      zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach   następnych
      jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
      wykraczają poza rok budżetowy,

   d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 
      niż  bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 
§11. 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§12. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


do pobrania:

 
 
 
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
poz. 5223 z dnia 2015-12-29

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (23 grudnia 2015, 10:12:14)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (7 stycznia 2016, 08:58:57)
Zmieniono: dodano informację o publikacji w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 363