Uchwała nr XX/158/16Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 28 października 2016w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Powiatu Braniewskiego. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 814 z późn.zm. ), art. 6 ust.1, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XX/158/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 października 2016


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Powiatu Braniewskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 814 z późn.zm. ), art. 6 ust.1, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1.

 Wyraża się zgodę na nieodpłatnie nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Powiatu Braniewskiego prawa własności nieruchomości, położonych w gminie Frombork, obręb Krzyżewo , oznaczonych ewidencji gruntów i budynków jako działki:
- nr 148/14 o pow. 0,0745 ha, księga wieczysta EL1B/00014983/5,
- nr 148/15 o pow.0,1398 ha, księga wieczysta EL1B/00014983/5,
- nr 150/1 o pow.0,0451 ha, księga wieczysta EL1B/00014982/8
oraz nieruchomości położonej w mieście Frombork, obręb nr 9 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka :
 - nr 31/3 o pow.0,0531 ha, księga wieczysta EL1B/00014490/2

§2.

Przeniesienie prawa własności nieruchomości wymienionej w § 1 dokonywane jest w celu realizacji zadań własnych powiatu w zakresie dróg powiatowych, na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej 1375N Frombork – Ronina – Krzywiec.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kiełek (2 listopada 2016, 14:36:45)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kiełek (30 listopada 2016, 07:29:21)
Zmieniono: Zmiana techniczna: poprawiono czas wyświetlania uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 177