Uchwała nr XX/159/16Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 28 października 2016w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej Radnego Rady Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku poz. 814 z późn.zm.), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr XX/159/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 października 2016


w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej Radnego Rady Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku poz. 814 z późn.zm.), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.

1.  Sposób ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnego Powiatu reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydane na podstawie art. 21 ust. 5b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku poz. 814) oraz w wypadku zagranicznych podróży służbowych stosowane odpowiednio rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, wydane na podstawie art. art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 z późn. zm.).
2.  Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu Radnego samochodem osobowym, niebędącym własnością Powiatu Braniewskiego, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, za 1 km przebiegu w wysokości połowy stawki określonej jako maksymalnej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, wydanym na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 1414 z późn. zm.).

§2.

Traci moc Uchwala Nr XXX/236/05 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością powiatu używanego w podróży służbowej radnego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kiełek (2 listopada 2016, 14:41:26)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kiełek (30 listopada 2016, 07:05:47)
Zmieniono: Zmiana techniczna:poprawiono czas wyświetlania uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 190