Uchwała nr XXI/166/16Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 listopada 2016w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowy. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 814 z póź.zm.) w związku z art. 25b i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 782 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXI/166/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 814 z póź.zm.) w związku z art. 25b i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 782 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1.

Wyraża się zgodę na zawarcie z Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o.o. w Braniewie umowy najmu pomieszczeń, w budynku głównym szpitala, o powierzchni użytkowej 1203,40 m2, znajdujących się na III i IV piętrze budynku, położonego w Braniewie przy ul. Moniuszki 13, na działce nr 225/14 obręb 8, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr EL1B/00005503/1, na czas nieokreślony.

§2.

Wyraża się zgodę na zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia umowy, o której mowa w §1.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
metryczka


Opublikował: Agnieszka Kiełek (1 grudnia 2016, 13:25:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247