Uchwała nr XXII/170/16Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 29 grudnia 2016w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2016.Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r poz.814 z późn.zm.) a także art.211, art.212,art.214, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1870) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr XXII/170/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2016.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r poz.814 z późn.zm.) a także art.211, art.212,art.214, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1870) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1.
Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XII/95/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2016, poprzez:
1.zwiększenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 38.212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
   Dochody po zmianach wynoszą 47.271.193,15  zł z tego:   
      - dochody bieżące w wysokości 45.483.761,15 zł,
      - dochody  majątkowe w wysokości  1.787.432,00 zł.
2.zwiekszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 38.212 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
   Wydatki po zmianach wynoszą 47.871.733,15 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą  44.139.759,15  zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –  26.362.230,66 zł,
b) realizację zadań statutowych –    12.445.489,49 zł,
c) dotacje na zadania bieżące  - 2.035.483,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.723.820,00 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 250.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  322.736  zł,
2) wydatki majątkowe wynoszą  3.731.974,00 zł, w tym :
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2016 rok –  3.264.174,00 zł, 
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy  
        strukturalnych i Funduszy Spójności –  369. 056,00  zł. ,
c) wniesienie wkładów do  Spółki  prawa handlowego w wysokości 250.000 zł.


§ 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją:
-zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach  otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały ,
-zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,     po  zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 4 do niniejszej uchwały . 


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Do pobrania:


zał.1- Plan dochodów Powiatu na rok 2016 (40kB) plik
zał.2- Plan wydatków Powiatu na rok 2016 (54kB) plik
zał.3- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r. (58kB) excel
zał.4- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między JST w 2016r. (36kB) excel

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
poz. 237 z dnia 2017-01-10

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Morawska
Opublikował: Alicja Morawska (30 grudnia 2016, 09:40:06)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (11 stycznia 2017, 11:33:13)
Zmieniono: Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 237 z dnia 2017-01-10

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 200