Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu Braniewskiego  >  2017
Uchwały z roku 2019 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2018 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2017 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 rady Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr XXXIII/260/17
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Braniewskiego na rok 2018.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r poz.1868) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077)Rada Powiatu uchwala co następuje:


§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 60.511.056 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:   
- dochody bieżące w wysokości  50.177.816 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości  10.333.240 zł.


§2. 1.Wydatki budżetu powiatu w wysokości  65.005.779 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2, z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 48.255.149 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.750.630 zł.
2.Wydatki inwestycyjne  w 2018 roku w wysokości 16.500.630 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 3.
3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 
i Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 17.266.754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4.Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 5.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.


§3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości  4.494.723 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.494.723 zł.                                                  


§4. Przychody budżetu w wysokości 6.482.223 zł, rozchody w wysokości 1.987.500 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 7.


§5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ,  na :
1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1000 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie – 4 494 723 zł,
3.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów  w kwocie 1 987 500 zł.


§6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku budżetowym 2018 na kwotę 500.000 zł.


§7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.519 z póżn.zm.): 
1)dochody w wysokości  60.000 zł,
2)wydatki w wysokości   60.000 zł.


§8. Ustala się dochody  i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ):
1)dochody w wysokości  270.306 zł,
2)wydatki w wysokości   270.306 zł.


§9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.


§10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 195.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi   105.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu  zarządzania kryzysowego.


§11. 1.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów  zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na :
1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu ,
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów.                                                                         
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  
a)dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o  finansach 
publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest  :
- do przeniesień  wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy  między paragrafami i rozdziałami o ile  nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na  wynagrodzenia ze stosunku  pracy,  
- do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków  między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w  ramach środków przeznaczonych na inwestycje w  obrębie tego samego działu , z wyłączeniem  prawa  podejmowania  nowych zadań  inwestycyjnych  i likwidacji zadań już istniejących . 
b)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych  jest niezbędna dla  zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok budżetowy,
c)przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach   następnych  jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok budżetowy,
d)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach  niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
                                                              

§12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Do pobrania:

zał.1- Plan Dochodów Powiatu na rok 2018 (30kB) excel
zał.2- Plan Wydatków Powiatu na rok 2018 (81kB) excel
zał.3- Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018r. (42kB) excel
zał.4- Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (67kB) excel
zał.5- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r. (52kB) excel
zał.6- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r. (37kB) excel
zał.7- Przychody i rozchody budżetu w 2018r. (33kB) plik
zał.8- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r. (44kB) excel

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr 5256 z dnia 2017-12-28

Odpowiada za treść: Alicja Morawska
Opublikował: Alicja Morawska (22 grudnia 2017, 11:24:26)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (3 stycznia 2018, 11:01:41)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 180

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij