Uchwała nr VII/71/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 17 maja 2019w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala się co następuje:

Uchwała nr VII/71/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 17 maja 2019


w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala się co następuje:


§1. Stwierdza się zakończenie działalności z dniem 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§3. Traci moc uchwała Nr XXV/127/08 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum dla Dorosłych funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie, ul. Wiejska 2.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (20 maja 2019, 11:19:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110