Uchwała nr 114/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 4 września 2019w sprawie zmiany klasy technicznej drogi powiatowej Nr 1393N Na podstawie art. 2 ust.3; art.19 ust.2 pkt.3; art.20 ust.9 - ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1990), w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511) oraz §4 ust.2 pkt.3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 114/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 4 września 2019


w sprawie zmiany klasy technicznej drogi powiatowej Nr 1393N

Na podstawie art. 2 ust.3; art.19 ust.2 pkt.3; art.20 ust.9 - ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1990), w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511) oraz §4 ust.2 pkt.3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Zmienia się klasę techniczną drogi powiatowej Nr 1393N na odc. granica Państwa – Grzechotki – DK S22 (Omaza) z dotychczasowej L (lokalna) na Z (zbiorcza).

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (5 września 2019, 11:19:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89