Uchwała nr 136/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 15 października 2019w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz.511 z późn.zm..), art. 89 ust. 1 pkt 3, art.262 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn.zm.) oraz §6 Uchwały Nr X/92/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2019 Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 136/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 15 października 2019


w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz.511 z późn.zm..), art. 89 ust. 1 pkt 3, art.262 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn.zm.) oraz §6 Uchwały Nr X/92/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2019 Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2.128.769 zł /słownie złotych: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć  / przeznaczony na:
- sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości - 1.515.718 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy siedemset osiemnaście ) , 
- sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 613.051 zł /słownie złotych: sześćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt jeden / .

§2. Kredyt o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały będzie spłacany w latach 2021-2028.

§3. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§4. Upoważnia się do dokonania czynności prawnych związanych z zawarciem umowy kredytu dwóch członków Zarządu Powiatu Braniewskiego w osobach:
1. Starosta Braniewski – Karol Motyka,
2. Wicestarosta Braniewski – Mirosław Kudliński.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (15 października 2019, 09:51:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94