Uchwała nr 144/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 29 października 2019w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 144/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 października 2019


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”
2. Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§2.Ogłoszenie o konkursie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie www.powiat-braniewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz wywiesza w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (40kB) word
Wzór oferty realizacji zadania publicznego (65kB) word
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (46kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (29 października 2019, 10:55:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178