Uchwała nr 145/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 29 października 2019w sprawie przyjęcia regulaminu prac komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 294), art. 15 ust. 1 i 2, 2da – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 145/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 października 2019


w sprawie przyjęcia regulaminu prac komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 294), art. 15 ust. 1 i 2, 2da – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 1. Przyjmuje się regulamin prac komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Przyjmuje się formularz opinii, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Do pobrania:

Załącznik Nr 1 (27kB) word
Załącznik Nr 2 (32kB) word
Załącznik Nr 1 do regulaminu (16kB) word
Załącznik Nr 2 do regulaminu (17kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (29 października 2019, 11:04:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183