Uchwała nr 146/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 29 października 2019w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr 144/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 146/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 października 2019


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr 144/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą:„Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”

§2. Przyjmuje się:
1)treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2)wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 
3)wzory oświadczeń kandydata na członka komisji konkursowej o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach komisji konkursowej i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§3. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie www.powiat-braniewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

Załącznik Nr 1 (25kB) word
Załącznik Nr 2 (18kB) word
Załącznik Nr 3 (18kB) wordUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (29 października 2019, 11:09:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163