Uchwała nr 147/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 29 października 2019o unieważnieniu otwartego konkursu ofert pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu w 2019 rokuNa podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz 511) art.18 „a” ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 74/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 kwietnia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu w 2019 roku, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 147/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 października 2019


o unieważnieniu otwartego konkursu ofert pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu w 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz 511) art.18 „a” ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 74/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 kwietnia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu w 2019 roku, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu w 2019 roku, przyjęty uchwałą nr 74/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku.

§2. Ogłoszenie o unieważnieniu publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego,
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie,
3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (29 października 2019, 11:11:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205