Uchwała nr 148/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 6 listopada 2019w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2019.Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511 ) a także art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ) oraz § 11 pkt.2 lit. a Uchwały Nr III/24/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2019. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr 148/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 6 listopada 2019


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2019.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511 ) a także art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ) oraz § 11 pkt.2 lit. a Uchwały Nr III/24/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2019. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:


Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr III/24/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28  grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2019, poprzez:

§1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 79.618,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą  65.027.359,10  zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 56.349.047,10 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości 8.678.312,00 zł.

§2. 1.Zwiększenie  wydatków budżetu powiatu o kwotę 79.618,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą 68.739.322,10 zł, z tego: 
1)wydatki bieżące wynoszą 53.698.194,10 zł,  w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone –  30.568.189,52 zł,
b)realizację zadań statutowych –  13.229.297,98 zł,
c)dotacje na zadania bieżące – 2.470.870,00 zł,
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych –3.332.962,60 zł, 
e)wydatki na obsługę długu powiatu – 300.000,00 zł,
f)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 3.796.874,00 zł.
2)wydatki majątkowe wynoszą  15.041.128,00zł, w tym :
a)wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2019 rok – 14.516.128,00 zł, 
b)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  82.020,00 zł,
c)wniesienie wkładów do Spółki prawa handlowego w wysokości 98.000,00 zł.

§3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  w siedzibie Zarządu Powiatu oraz w siedzibach miast i gmin Powiatu Braniewskiego.


Do pobrania:

Zał.1- Plan dochodów na rok 2019 (37kB) plik
Zał.2- Plan wydatków na rok 2019 (16kB) excel
Zał.3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (61kB) excel
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (6 listopada 2019, 13:01:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170