Uchwała nr 149/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 13 listopada 2019w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 -2028 Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.) oraz art. 32 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.511 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje

Uchwała nr 149/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 listopada 2019


w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 -2028

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.) oraz art. 32 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.511 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje


§1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028 jak w załączniku do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028 wraz z objaśnieniami przedłożyć do dnia 15 listopada 2019 roku:
a)Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
b)Radzie Powiatu Braniewskiego, celem uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Powiatu i w siedzibach Miast i Gmin Powiatu Braniewskiego.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (3994kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (14 listopada 2019, 10:52:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143