Uchwała nr 150/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 13 listopada 2019w sprawie projektu budżetu Powiatu Braniewskiego na 2020 r. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.511 z późn.zm.) w związku z art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r poz.869 z póź.zm.). Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

Uchwała nr 150/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 listopada 2019


w sprawie projektu budżetu Powiatu Braniewskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.511 z późn.zm.) w związku z art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r poz.869 z póź.zm.). Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :


§1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Projekt uchwały budżetowej  Powiatu Braniewskiego wraz z uzasadnieniem przedłożyć do dnia  15 listopada 2019 roku:
a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
b) Radzie  Powiatu Braniewskiego, celem uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zarządu Powiatu i w siedzibach  Miast i Gmin Powiatu Braniewskiego.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (52kB) word
Zał.1 - Plan dochodów wg działów, rozdziałów, paragrafów powiatu na rok 2020 (40kB) excel
Zał.2- Plan wydatków na rok 2020 (112kB) excel
Zał.3- Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020r. (61kB) excel
Zał.4- Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (55kB) excel
Zał.5- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r. (57kB) excel
Zał.6- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień miedzy jst w 2020r. (37kB) excel
Zał.7- Przychody i rozchody budżetu w 2020r. (33kB) plik
Zał.8- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020r. (32kB) plik
Zał.9- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst w 2020r. (44kB) excel
Projekt budżetu na rok 2020 Uzasadnienie (298kB) word
Zał.1 do Uzasadnienia (21kB) excel
Zał.2 do Uzasadnienia (231kB) excel
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (14 listopada 2019, 11:33:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191