Uchwała nr 225/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 20 maja 2020w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji określonych w art. 37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz.511 z późn.zm.), oraz art. 37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 225/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 20 maja 2020


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji określonych w art. 37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz.511 z późn.zm.), oraz art. 37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Podaje się  do publicznej wiadomości:
1. informację o wykonaniu budżetu Powiatu  Braniewskiego za 2019 rok , zgodnie z   załącznikiem  nr 1
do Uchwały,
2. wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub  rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały,
3. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, stanowiący  załącznik nr 3 do Uchwały.
4. Powiat Braniewski według stanu na 31 grudnia 2019 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
5. Powiat Braniewski w  2019 roku nie udzielał poręczeń. 
6. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :
- dotacje otrzymane – 534.772,36 zł, 
- dotacje udzielone - 297.573,89 zł.
7. Kwota wykorzystanych środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA – 3.174.875,46 zł.

§ 2. Informację  podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

Załącznik Nr 1 (39kB) excel
Załącznik Nr 2 (15kB) excel
Załącznik Nr 3 (25kB) excel

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (20 maja 2020, 11:03:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76