Zarządzenie Starosty Braniewskiego Nr 43/2012 z dnia 7 września 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy


Zarządzenie Starosty Braniewskiego Nr 43/2012
z dnia  7 września  2012r.
w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy


Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
/ tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 / zarządza się , co następuje

                                                                     § 1.

                 Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznacza się do dzierżawy na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym grunt, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 73/6 o pow. 0,0784ha, obręb Wopy, gmina Pieniężno, dla której w Sądzie Rejonowym w Braniewie prowadzona  jest księga wieczysta  EL1B/ 00015564/9.

                                                                      § 2.

1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, wymienionej w  § 1, stanowiący załącznik Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Braniewie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu podana zostanie do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.                                                                     
                                                                      § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.  

                                                                      § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Braniewski
Krzysztof Kowalski

do pobrania:

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (28kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Halina Bakan (7 września 2012)
Opublikował: Mirosław Wolak (11 września 2012, 08:26:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2139