Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Bieńkowo, oznaczonej jako działka 226/7

Gk. 6840.1.2.c.2014

Informacja 
o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm. ) Starosta Braniewski informuje, że w dniu 10 października 2014 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Braniewie przy Pl. Piłsudskiego 2 ( sala konferencyjna – parter p. 116), odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Bieńkowo, gmina Lelkowo, oznaczonej jako działka 226/7 ark. mapy 9.

Przedmiot przetargu
Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana nieruchomość rolna, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Bieńkowo, gm. Lelkowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 226/7 o pow. 1900m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Braniewie prowadzona jest księga wieczysta EL1B/00020354/2.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium działka nr 226/7 położona jest w strefie centralnej (SCM), 
W ewidencji gruntów nieruchomość stanowi użytki rolne.

Do udziału w przetargu nie przystąpiła żadna osoba fizyczna ani podmiot posiadający osobowość prawną

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła : 3 800,00 zł. ( słownie : trzy tysiące osiemset złotych ). 

Do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT, zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. 2004, Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami /. 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – w wyniku przeprowadzonego przetargu nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Informację o wyniku przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie na okres 7 dni tj. od. 17 10.2014r. do 23.10.2014r.
 

metryczka


Wytworzył: Halina Bakan (17 października 2014)
Opublikował: Mirosław Wolak (17 października 2014, 09:00:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 881