Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory ... we wsi Cieszęta, gmina Pieniężno

Braniewo, dnia 15 listopada 2012r. 
Ab.6740.189.2012 

Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w dniu 06.11.2012 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora: 
 
Piotra Pilucik ul. Sadowa 4 14-520 Pieniężno 

postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory, magazynu na mleko i aparaturę udojową, płytę gnojową i zbiornika na gnojowicę - bez przyłączy we wsi Cieszęta na działkach nr 222/1 i 224/1 obręb Cieszęta gmina Pieniężno

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., wszelkie uwagi i wnioski dotyczące powyższej sprawy można zgłaszać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie przy ulicy Plac Piłsudskiego 2, pokój nr 308 w godzinach od 8:00 do 14:00.

 Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. 

P O U C Z E N I E 

Zgodnie z art. 41 K.p.a informujemy, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adresem ma skutek prawny.
 Zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Ponadto zgodnie z art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.


Otrzymują:
1) Inwestor
2) Starostwo Powiatowe w Braniewie - tablica ogłoszeń, BIP
3) Urząd Miejski w Pieniężnie – tablica ogłoszeń, BIP
4) A/a

metryczka


Wytworzył: Monika Bagińska (15 listopada 2012)
Opublikował: Mirosław Wolak (15 listopada 2012, 14:03:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1514