Strategia rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje o rozpoczęciu przez Gminę Tolkmicko procedury udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego”.

Dokument niniejszy został przygotowany przez firmę Actia Forum sp. z o.o. z Gdyni na zlecenie Gminy Tolkmicko, działającej w porozumieniu Powiatem Braniewskim, Powiatem Elbląskim, Gminą Frombork oraz Gminą Braniewo.

Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko (adres: ul. Plac Wolności 3, 82-340 Tolkmicko) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie (adres: ul. Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@tolkmicko.pl, wos@powiat-braniewo.pl w terminie do 13.03.2018 r.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami), każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski złożone do Starostwa Powiatowego w Braniewie zostaną przesłane do organu opracowującego projekt dokumentu.

do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Czesław Żyliński (7 marca 2018)
Opublikował: Mirosław Wolak (7 marca 2018, 13:37:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431